Σας ενδιαφέρει : Προσλήψεις 2.500 ανέργων με επιδότηση 18 ευρώ την ημέρα !

Share it:
 

Αρχισε σήμερα να ισχύει η προθεσμία για την πρόσληψη 2.500 ανέργων ηλικίας από 30 ως 66 ετών...


Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν την πρόσληψη θα επιδοτηθούν με 18 ευρώ την ημέρα για την κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους, ενώ η διάρκεια της πρόσληψης είναι 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από σήμερα Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, έως και τις 28 Νοεμβρίου, στις 3 μετά το μεσημέρι. Η υποβολή των αιτήσεων θα μπορεί να γίνεται στον ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Από την αρχική δημόσια πρόσκληση για την πρόσληψη 10.000 ανέργων έμειναν κενές περίπου 2.500 θέσεις ανέργων οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Για την Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, το Β. Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, 1.420 θέσεις.

Στην Αττική, την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία κατανέμονται1.080 θέσεις.

Εάν οι παραπάνω θέσεις καλυφθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τότε θα σταματήσει αυτόματα και η υποβολή αιτήσεων.

Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούµενους ανέργους (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ηµέρα και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα (ηµέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τµήµα του συνολικού µισθολογικού κόστους.

∆ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα.

Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία της αίτησης (ηµερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραµµα, σε µείωση του προσωπικού τους.

Επισηµαίνεται ότι ως µείωση του προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύµβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα. Ως αντικατάσταση θεωρείται και η προγενέστερη
πρόσληψη ατόµου, αρκεί να έχει γίνει µέσα στον ίδιο µήνα που έχει λάβει χώρα ηκαταγγελία σύµβασης.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε µερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ.

Στο προσωπικό ανήκουν και τα άτοµα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας µητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

∆εν θεωρείται µείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου, η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόµενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και αφορούν και στις επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν µετά από µεταβίβαση ή εκµίσθωση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δηµιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας.


 ΠΗΓΗ
Share it:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Post A Comment: